Information A - Ö

Här finner du svar på de vanligaste frågorna kring det egna boendet och särskilda regler som gäller för Brf Norrtullsgatan 61. Viktig och utförlig information finner du också i föreningens stadgar som alltid gäller och som du förutsätts ha tagit del av.

 

Andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand förutsätter styrelsens godkännande. En ansökan ska skickas via Nabo som är föreningens förvaltare.

Om du får tillstånd av styrelsen ska du tänka på att Du är ansvarig för att månadsavgiften (hyran) betalas och att försäkring finns. Du är även ansvarig för att hyresgästen inte stör andra boende.

- Så gör du för att skicka in din ansökan om andrahandsuthyrning
Steg 1: Logga in i medlemsportalen med hjälp av BankID. Gå till nabo.se och klicka på “Logga in” i menyn längst upp på sidan.
Steg 2: I medlemsportalen klicka på “Din lägenhet/lokal” i menyn till vänster.
Steg 3: På sidan för din lägenhet/lokal hittar du knappen “Ansökan om andrahandsuthyrning” till höger ovanför informationen om din lägenhet/lokal. Klicka på knappen för att påbörja din ansökan.
Steg 4: Fyll i alla fälten i rutan för ansökan om andrahandsuthyrning.
Steg 5: Klicka på “Ansök”. Du får då en bekräftelse på din ansökan och en länk till ärendet så du kan bifoga efterfrågade underlag, och föra dialog med styrelsen eller Nabo. 

 

Anslagstavlor
Anslagstavlor finns till höger vid entrén och på väggen till vänster om hissen. Här finns viss teknisk information samt information från styrelsen och vad som är på gång.

 

Avfall
Se Sopor / hushållssopor / sopsortering.
 

Autogiro

Se Avgifter

 

Avgifter
Som medlem i föreningen betalar du en avgift beräknad på föreningens kostnad för fastigheten. Avgiften fördelas på 12 månader och betalas till föreningens bankgiro. Inbetalningskort skickas ut av Nabo månadsvis. Möjlighet finns att betala via autogiro. Blankett finns på Nabos hemsida.

 

Avlopp och vatten
Se Vatten och avlopp

 

Barnvagnparkering
Barnvagnar får inte placeras i trapphus eller i entréerna då de kan försvåra framkomligheten vid brand och olyckor. Det finns för nuvarande ingen angiven plats för barnvagnar i fastigheten.

 

Bredband

Det finns ett fibernät indraget i fastigheten. Leverantör i nätet är Tele2.

Önskar man beställa installation av bredbandsuttag och beställa tjänster tar man kontakt med Tele2 via 
Tele2 kundtjänst: 077 225 25 25 eller Tele2 teknisk support: 90 222.

 

Cykelförvaring
Cyklar får ej förvaras i trapphus, entréer, vinds- eller källargångar, trapphusbalkonger eller liknande utrymmen. Det finns ett cykelställ på gården som kan nyttjas av medlemmar. Styrelsen låter med jämna mellanrum rensa bort gamla och trasiga cyklar som inte används. Märk därför i samband med utrensning upp din cykel om den ska stå kvar.

  

Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen sköts av Nabo

 

El-abonnemang
Varje medlem är skyldig att själv teckna avtal med en elleverantör. För nyinflyttade ska detta ske vid inflyttningsdagen.

 

Elmätare
Elmätare finns i låsta skåp i källarplanet. Behöver du läsa av mätaren kontakta någon i styrelsen.

 

Elavbrott
Innan du ringer och felanmäler ska du kontrollera om det bara är den egna lägenheten som är berörd. Kontrollera då säkringarna först. Detta gäller även fel på din TV.

 

Entré
Entrédörren öppnas alltid antingen med portkod eller med nyckel. Vid ändring av koden skickas ett meddelande ut direkt till de boende. Lämna aldrig ut koden och lämna aldrig dörrarna uppställda utan tillsyn. Dra igen portarna om de inte går i lås vid in/ut-passage.

 

Fastighetsskötsel
De gemensamma delarna av fastigheten förvaltas av Nabo och ytor som hiss, entré och trapphus sköts på uppdrag från föreningen av upphandlad städservice.

Det är allas ansvar att hålla rent och snyggt. Observera att alla medlemmar gemensamt ansvarar för att hålla rent och snyggt på samtliga ytor, speciellt i tvättstuga, källare och vind. Vi försöker sköta gården tillsammans.

 

Felanmälan
Vill du anmäla att något är trasigt eller ur funktion i allmänna utrymmen? Ring oss vardagar mellan 07-16. Är du bostadsrättsinnehavare kan du också anlita oss för att arbeten i din lägenhet men då debiteras du och inte din förening/hyresvärd.
Felanmälan vardagar  7.00-16.00 på telefonnummer 010-288 00 26 eller via Nabos hemsida

Vid akuta ärenden är du välkommen att kontakta jouren. Ett ärende är akut om det innebär risk för skada på egendom eller person. Om felet inte är akut och kan hanteras som felanmälan rekommenderar vi att ni kontaktar felanmälan vardagar 7.00 -16.00 Observera att ärenden på jourtid debiteras extra.
Jourtelefon 16.00-07.00
010-288 00 26

 

Föreningsstämma
Ordinarie årsstämma hålls enligt stadgarna senast den sista juni. Kallelsen till ordinarie föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast  fyra veckor före föreningsstämman. Motioner skall vara inkomna senast 28 februari om inte annat meddelats.
 

Försäkring
Föreningen har en försäkring som täcker skador på fastigheten. Varje medlem ska dessutom enligt stadgarna teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.


Försäljning av lägenhet
Se Överlåtelse av lägenhet

 

Grovsopor
Fastigheten har för nuvarande inget grovsoprum. Glas/papper/plast sortering finns vid O´Learys på Sveavägen 143,

Det är absolut förbjudet att placera större eller mindre sopor/avfall i vinds- eller källargångarna.

 

Hiss
Tänk på att alltid skyddstäcka hissen när du transporterar större saker eller byggavfall efter renovering eller flytt. Telefonnummer till felanmälan finns i anslutning till hissen.

 

Husdjur
Se till att ditt djur inte stör eller skrämmer grannar och andra.

 

Inbrott
Om du upptäcker inbrott, pågående eller genomfört, ska du omgående anmäla detta till polisen. Fastighetsförvaltaren ska även meddelas. Passa även på att stänga portarna ifall de inte slår igen efter er.

 

Kabel-TV
Fastigheten är förnärvarande ett Tele2-hus
Föreningen innehar tv-kanaler via det digitala grundutbudet via Tele2 (tidigare ComHem) och är abonnemangsfritt.
Tele2 kundtjänst: 077 225 25 25
Tele2 teknisk support: 90 222

 

Köksfläkt

Köksfläkt ska vara av kolfiltertyp och får inte anslutas till ventilationskanal då det förstör ventiliationen i huset för samtliga lägenheter.

 

Lås, nycklar
Huset är försett med ett gemensamt låssystem som innebär att din lägenhetsnyckel även går till port och övriga gemensamma utrymmen. Extra nycklar till lägenheten/huset kan beställas genom föreningens förvaltare Valvet. Det är inte möjligt att på egen hand kopiera nycklarna.

Bostadsrättsföreningen och styrelsen har inte nycklar till medlemmarnas lägenheter.

Tänk på att alltid se till att portarna stängs efter passage genom dem. Att lämna porten öppen är detsamma som att lämna ut sin egen nyckel till okända. Finns okända personer i entrén eller utanför portarna som ser ut att vilja komma in, då är det inte fel att fråga dem vem de söker i huset.

 

Lägenhetsnumrering 
Den bostadslägenhet som du bor i har fått ett nummer i det nationella lägenhetsregister som Lantmäteriet upprättat. Numret står i anslutning till ert namn på anslagstavlan vid entrén.

Om du är folkbokförd här i fastigheten kommer Skatteverket att fråga dig efter ditt lägenhetsnummer för att registrera detta i folkbokföringsregister.

Nycklar
Behöver du beställa extra nycklar till lägenheten vänder du dig mailledes till vår förvaltare Nabo.
Uppge vid kontakt den bokstavs- och sifferkombination du har på din nyckel.
Låssystemet är skyddat och kopiering kan inte ske på egen hand. Vare sig styrelsen eller förvaltaren har huvudnycklar till lägenheterna.

 

Ohyra
Är du drabbad av ohyra är du skyldig att omgående anmäla detta till Nabo eller styrelsen för åtgärd.

 

Ordningsregler för allas trivsel
Efter kl 22.00 och före kl 07.00 undviker vi att spela hög musik, bada, tvätta i tvättmaskin eller diskmaskin, borra eller spika i väggar och tak. När vi har fest talar vi med grannarna innan. I övrigt tillämpar vi sunt förnuft.

 

Pantförskrivning av bostadsrätt

Avgift för pantsättning tas ut i enlighet med stadgarna.

 

Portkod
Dessa koder byts ut av styrelsen och skickas ut till medlemmarna i god tid innan byte.

 

Renovering av egen lägenhet

För förändringar av lägenheten krävs styrelsens tillstånd. Mindre förändringar som målning och tapetsering o dyl. kräver inte styrelsens tillstånd.  Se stadgarna och kontakta styrelsen vid frågor.

 

Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att gällande byggnormer följs och att eventuella arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt. Stadsbyggnadskontorets regler ska följas och bygganmälan göras i vissa fall. Den som vill göra ändringar i lägenheten har själv ansvaret för att anlita byggherre som då ska stämma av med Nabo om det som ska göras inte är ett problem för konstruktionen av byggnaden etc.

Frågor kring renoveringar tas upp på nästkommande styrelsemöte och beslut träffas om dokumentation finns på att renoveringen inte är problematisk.

 

Revisorer
Bostadsrättsföreningen samarbetar med revisor, se årsredovisningen.

 

Sopor 
Soprummet är endast till för vanliga hushållssopor. Allt som läggs i sopsäckarna måste vara ordentligt förpackat i väl igenknutna påsar. Påsarna får inte innehålla vassa förpackningar eller glas av något slag. Inget annat än hushållssopor får slängas i soprummet.

 

Stadgar
Föreningens stadgar finns på föreningens hemsida, under dokument.

 

Styrelse
Styrelsens uppgift är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen när det gäller löpande förvaltning och underhåll av fastigheten. Detta innebär att styrelsen ska avväga olika behov och önskemål från föreningens medlemmar om underhålls- och förbättringsinsatser mot behov av att hushålla med föreningens ekonomiska resurser. Vidare ska styrelsen borga för en god balans mellan enskilda medlemmars åsikter och önskemål och föreningens gemensamma intressen vad gäller bland annat en god boendemiljö till en skälig kostnad för fastighetens framtida förvaltning.

För att kunna utföra ett bra arbete är det viktigt att du som medlem både framför önskemål till styrelsen rörande fastigheten och ger återkoppling på de förslag och frågor som styrelsen eventuellt skickar ut till medlemmarna. Du kan själv motionera till årsstämman. Styrelsen väljs på årsstämman. Styrelsemedlemmar och övriga funktionärer finns förtecknade på föreningens hemsida.

 

Städning
Se Fastighetsskötsel

 

Säkerhetsdörr
Samtliga lägenhetsdörrar har sedan 2010 säkerhetsdörr. Lägenhetsdörrarnas insida är bostadsrättsinnehavarens ansvar. Utsidan sköts om av föreningen.

 

Tidningar
Tidningar lämnas på närmaste sorteringsstation eller återvinningscentral.

 

Tillträde till lägenhet

Föreningen har rätt att få tillträde till lägenheten när det behövs för att utöva tillsyn eller att utföra arbete på de för fastigheten gemensamma funktionerna.

 

Tvättmaskin i lägenheten
När du installerar tvättmaskin i lägenheten ska det alltid utföras av fackman.

 

Tvättstugan
Det finns en tvättstuga placerade på plan -1. Respektera tiderna, städning av maskiner och golv ska alltid göras efter avslutat tvättpass. I tvättstugorna finns information om hur maskinerna fungerar samt hur du gör om det uppstår fel. Tänk även på att borsta bort luddet både från tumlaren och torkskåpet.

 

Underhåll i lägenheter
Varje bostadsrättsinnehavare är själv ansvarig för lägenhetens underhåll och svarar själv för alla underhållskostnader. I föreningens stadgar finns angivet vad som är föreningens ansvar respektive lägenhetsinnehavarens ansvar.

 

Uthyrning i andra hand
Se Andrahandsuthyrning

  

Vatten och avlopp
Ingrepp i vatten och avloppssystemen får endast göras efter godkännande från styrelsen. Endast auktoriserade rörmokare får användas.

Om avstängningskranar för vatten saknas i lägenheten gäller att en större vattenledning i huset måste stängas av. Kontakta fastighetsförvaltaren om du behöver stänga av huvudvattenledning.
Meddelande om avstängning ska alltid ske i god tid och vid entré.

Valberedning 
Claes Andersson
Gustav Moberg

Du kontaktar valberedningen genom meddelande i respektives postbox. 

 

Vattenförbrukning
Vattenförbrukning ingår i avgiften. Tänk på att inte slösa med vatten.

 

Värme 
Fastigheten är ansluten till fjärrvärme. Vid problem kan du börja med att lufta elementen.

 

Årsstämma
Se Föreningsstämma

 

Överlåtelse av lägenhet
Bostadsrättslägenhet kan överlåtas/säljas av den eller de som i medlemsregistret är angivna som innehavare av bostadsrätten. Vid överlåtelse ansöker köpare skriftligt om medlemskap i föreningen samtidigt som säljaren ansöker om utträde.